Project UTOPIA Catalog


Year: 2016

Page: 80

Text: Huang Liaoyuan

Designer: Liang Qing

Design Agency: Aomizu Design Studio, Hangzhou

Press: EVER Press, Hongkong

ISBN: 978-988-13270-9-3

Producer: Huang Liaoyuan

Organization: Beijing Art Now Gallery

Photo: Zhang Haishen